Arvot ja toiminta-ajatus

 

Harjun koulun toiminta perustuu neljään valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta täsmennettyyn arvoon. Toiminnan perustana ovat

oikeudenmukaisuus,

hyvä yhteishenki,

vastuullisuus,

terve itsetunto.

Arjen ja juhlan toiminta perustuu näille arvoille ja ne koskevat kaikkia koulussa toimivia henkilöitä.

 

Harjun koulun tavoitteena on luoda suotuisa oppimis- ja toimintaympäristö, joka
kannustaa luovaan ajatteluun, kehittää ongelmanratkaisukykyä, opettaa taitoa ilmaista
ajatuksiaan selkeästi sekä kehittää kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Lisäksi haluamme tukea lapsen terveen itsetunnon kehittymistä sekä
tasapainoisen persoonallisuuden rakentumista.

Oppilaskeskeiset työtavat, oppilaiden ja opettajien vuorovaikutus, opettajien keskinäinen yhteistyö ja huoltajien sekä oppilaiden mielipiteiden huomioiminen liittyvät läheisesti oppimiseen koulun arjessa.