Arviointi

 

 

Oppimisen arviointi

Arviointi on osa oppilaan oppimista. Oppilaan osaamista arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Nämä tavoitteet voivat olla yleisestä opetussuunnitelmasta tai joissain tapauksessa oppilaalle henkilökohtaisesti laadittuja. Oppilaita ei verrata toisiinsa, vaan arvioinnissa huomioidaan oppilaan sen hetkinen osaamisen taso.

Arviointia tehdään jatkuvasti ja monin eri tavoin. Arviointiin osallistuvat opettajan lisäksi myös oppilas ja hänen huoltajansa. Toisinaan arvioija voi olla toinen oppilas tai koko oppilasryhmä arvioi yhdessä sitä, miten saavuttuihin tavoitteisiin on päästy. Tavoitteena on se, että oppilas oppii peruskoulun aikana itse arvioimaan, suunnittelemaan ja kehittämämään omaa osaamistaan. Tätä harjoitellaan vähitellen koko peruskoulun ajan.

Oppilas saa jatkuvasti kannustavaa, mutta realistista palautetta osaamisestaan. Osa palautteesta on kirjallista ja osa suullista. Tärkeä suullisen arvioinnin muoto on arviointikeskustelu. Ne järjestetään kaikilla luokilla marras-tammikuun aikana. Arviointikeskusteluun osallistuvat luokanopettaja, oppilas ja huoltajat, tarvittaessa myös aineenopettaja ja erityisopettaja. Arviointikeskustelu korvaa välitodistuksen vuosiluokilla 1-5. Kuudennella luokalla oppilas saa sekä välitodistuksen että osallistuu arviointikeskusteluun.

Lukuvuoden lopuksi oppilas saa lukuvuositodistuksen. Siinä arvioidaan oppilaan osaamista kyseisen vuosiluokan lopussa. Opetussuunnitelma määrittelee arvioinnin kriteerit ja kuvaukset. Lukuvuositodistus on sanallinen vuosiluokilla 1-4 ja numeerinen vuosiluokilla 5-6.

Toiminnan arviointi

Koulu arvioi vuosittain myös omaa toimintaansa kehittämistyön pohjaksi. Koulun toiminnan arviointiin osallistuvat koulun henkilökunta, oppilaat ja huoltajat. Arvioinnin kohteista ja tavoista päätetään lukuvuosittain.